Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

F-track üldtingimused

Üldtingimustes kasutatavad mõisted

1.1. Teenus – Metrotec OÜ (edaspidi teenusepakkuja) poolt osutatav veebipõhine masinate GPS kaugjälgimisteenus;

1.2. Leping – kliendi ja teenusepakkuja vahel sõlmitud leping teenuse kasutamiseks;

1.3. Lisa – lepingu lahutamatu osa, sealhulgas ka üldtingimused;

1.4. Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga lepingu;

1.5. Pool, pooled – klient ja teenusepakkuja eraldi või ühiselt nimetatuna;

1.6. Seade – kliendile müüdud või renditud GPS kaugjälgimisseade, mis on vajalik teenuse tarbimiseks;

1.7. Masin – mistahes mehhanism ( auto, traktor, vedur, jaht, diiselgeneraator, kütusemahuti vms) , millele on paigaldatud seade;

1.8. Paigaldaja – seadmete teenusepakkuja poolt atesteeritud paigaldaja, seadmete hooldaja ja demonteerija;

1.9. Demonteerimine – kliendi masinalt seadmete mahamonteerimine paigaldaja poolt;

1.10. Hooldus – seadmete hooldamine paigaldaja poolt;

1.11. Paigaldus – seadmete paigaldamine kliendi masinale paigaldaja poolt;

1.13. Hinnakiri – teenusepakkuja veebilehel avaldatud kehtiv hinnakiri;

1.14. Garantii – Metrotec`i poolt kliendile müüdud või rendile antud seadmele kehtiv garantii;

1.15. Rikketeade – kliendi poolt teenuse veebikeskkonna kaudu postitatud teade häiretest teenuses või seadme rikkest;

1.16. Tagasiside – teenuse veebikeskkonnas toimiv klienditugi, kus klient formeerib rikketeated, soovid või ettepanekud ning kuhu laekuvad selgitused, lahendused või vastused postitatud rikketeadetele. Kõik vastused rikketeadetele dubleeritakse kliendile e-kirjaga;

1.17. Kasutaja andmed – kasutajatunnus ja parool teenuse veebikeskkonda sisenemiseks teenuse kasutamise eesmärgil;

1.18. Peakasutaja – kliendi poolt lepingus määratud füüsiline isik, kes haldab kasutaja andmeid ja väljastab vajadusel neid teistele isikutele.

 

Teenuse sisu

2.1. Lepinguga saab klient teenuse veebikeskkonda kasutajakonto, mis koondab kõiki tema masinaid.

2.2. Leping annab kasutajale õiguse jälgida veebikeskkonnas seadmetega varustatud objektide paiknemist reaalajas ja läbi varasema andmeajaloo, formeerida registreeritud andmestiku põhjal erinevaid aruandeid, tekitada ning administreerida alamkontosid. Veebikeskkonna võimalused on kirjeldatud teenusepakkuja avalikul veebilehel. Kasutusvõimaluste hulk sõltub seadmete tüübist ja kliendi poolt tellitud ning temale aktiveeritud tarkvaramoodulitest.

2.3. Andmeid teenuse veebikeskkonnas säilitatakse 1 aasta.

2.4. Klient tõdeb, et teenus toimib korrektselt siis, kui seade on nõuetekohaselt paigaldatud, õigesti seadistatud, seadmes on toimiv SIM kaart, mobiilside masina asukohas toimib häireteta, seadme asukoha fikseerimine ei ole kestvalt häiritud, kliendi internetiühendus toimib stabiilselt.

 

Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus saada teenusepakkujalt teenusealast tehnilist tuge, kasutajakoolitust ja konsultatsioone.

3.2. Klient kohustub hoidma konfidentsiaalsena kasutajaandmed ja lepingu täitmise käigus teatavaks saanud info.

3.3 Klient kohustub hoidma kehtivana peakasutaja kontaktandmed. Samuti ka kolmandate osapoolte kontaktandmed, kui tegemist on masinate poolt registreeritud andmete ja/või nende andmete tuletiste väljastamisega samadele kolmandatele osapooltele.

3.4. Klient kohustub seadmesse paigutatud SIM-kaarti seadmest mitte eemaldama ega kasutama nimetatud SIM-kaarti mistahes teiste sideteenuste tarbimiseks.

3.5. Klient kohustub seadet seadusevastastel eesmärkidel mitte kasutama.

3.6. Riketest kohustub klient teavitama teenusepakkujat teenuse veebikeskkonna tagasiside kaudu.

3.7. Klient kohustub õigeaegselt tasuma teenusepakkuja ja paigaldaja poolt esitatud arved seadmete, nende paigalduse ja hoolduse, teenuse ja muude eelnevalt kokkulepitud tööde eest lepingus ja hinnakirjas sätestatud tingimustel.

 

Teenusepakkuja õigused ja kohustused

4.1. Teenusepakkujal on õigus igal ajal uuendada teenuse infotehnoloogilisi lahendusi, teha tehnilisi parandusi, muuta või täiendada teenuse funktsionaalsust ja täpsustada asukohainfo lähteandmeid. Teenusepakkuja ei ole kohustatud selliseid uuendusi ja parandusi kliendiga eelnevalt kooskõlastama. Olulisematest muudatustest teavitab teenusepakkuja klienti ja teenuse kasutajaid teenuse veebilehe kaudu või e-kirja teel.

4.2. Teenusepakkujal on õigus teostada teenuse hooldust ja installeerida täiendusi ning sulgeda nimetatud toiminguteks juurdepääs teenusele.

4.3. Teenuse turvalisuse tagamiseks, on teenusepakkujal õigus kasutaja andmeid muuta. Kasutaja andmete muutmisel väljastab teenusepakkuja kliendile uued kasutaja andmed ning juurdepääs teenuse veebiliidesele varasemate kasutaja andmetega blokeeritakse. Muutmisest teatab teenusepakkuja kliendile ette.

4.4. Teenusepakkujal on õigus loovutada nõue inkassofirmale, kui kliendi maksehäire ületab 45 päeva. Kõik võla sissenõudmisega tekkivad kulud kannab klient.

4.5. Teenusepakkuja kohustub tagama kliendile teenuse toimivuse vähemalt 98% aastas.

4.6. Teenusepakkuja kohustub reageerima teenuse veebikeskkonna kaudu laekunud rikketeadetele tööpäeva jooksul, kui rikketeade on laekunud enne kella 14:00. Kui rikketeade on laekunud hiljem, siis järgmise tööpäeva kella 12:00-ks.

4.7. Teenusepakkuja kohustub kõrvaldama serveri töös ilmnenud rikked 4h vältel või äärmisel juhul järgmise tööpäeva kella 12:00-ks, kui rike on ilmnenud väljaspool tööaega.

 

Arveldamine

5.1. Leping sätestab tarbitavast funktsionaalsusest lähtudes igale seadmele teenuse kasutamise kuutasu. Arveldusperioodiks on kalendrikuu.

5.2. Maksetähtpäevaks tasumata summadelt on teenusepakkuja õigustatud nõudma kliendilt viivist. Viivist arvutatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast 0,1 % tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

5.3. Kui klient viivitab teenusepakkuja poolt esitatud arve tähtajaks tasumisega rohkem kui 30 päeva, on teenusepakkujal õigus teenus erakorraliselt peatada.

5.4. Klient kohustub teenusepakkujale kompenseerima ka muud otsesed kulud, mis lepingu rikkumise tagajärjel teenusepakkujale tekkisid.

5.5. Lepingu lõppemisel teostatakse kõik lepingujärgsed arveldused 30 päeva jooksul arvates lepingu lõppemise kuupäevast.

 

Garantii

6.1. Seadmele kehtib garantii üks aasta, mida hakatakse arvestama seadme paigaldamise päevast. Seadme komponendiks olevale akule kehtib garantii 6 kuud.

6.2. Rendiseadmele, v.a. selle aku, kehtib garantii kogu rendiperioodi vältel. Akule kehtib garantii 6 kuud.

6.3. Garantii ei laiene:

6.3.1. mistahes väliste mehaaniliste, elektriliste ja magnetiliste kahjulike mõjutuste, vee, tule, kuumuse või välise stardiabi seadme kasutamise tagajärjel tekkinule. Välised kahjulikud mõjutused tuvastatakse kas visuaalsel vaatlusel või kahjustatud sõlmede teenusepakkuja poolsel ekspertiisil hooldele järgneva 14 päeva jooksul.

6.3.2. puudustele, mis on tekkinud seadme avamise, muutmise või remontimise käigus (välja arvatud juhul, kui avamise, muutmise või remontimise on teostanud teenusepakkuje ise tema poolt selleks volitatud isik).

6.3.3. puudus on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel.

6.4. Kui punktis 6.3 loetletud asjaolusid ei esine, kohustub teenusepakkuja garantii kehtivusajal ilmnenud seadme puudused kõrvaldama omal kulul paigaldaja asukohas. Kui garantiitööde teostamine toimub kliendi palvel mujal, kui paigaldaja asukohas, siis on klient kohustatud tasuma transpordikulu paigaldaja asukohast sinna ja tagasi.

6.5. Puuduse kõrvaldamine toimub teenusepakkuja valikul, kas seadme parandamise või ümbervahetamise läbi.

 

Kasutaja andmed ja konfidentsiaalsus

7.1. Leping koos lisadega ning lepingu täitmisega teatavaks saanud teave on konfidentsiaalne ning selle avaldamine kolmandatele osapooltele on lubatud vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

7.2. Kasutajaandmed väljastatakse kliendi poolt lepinguga määratud füüsilisele isikule (edaspidi peakasutaja). Kliendil on õigus peakasutajat alati muuta, teavitades sellest teenusepakkujat kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7.3. Klient ja peakasutaja vastutavad selle eest, et kõik nende poolt volitatud teenuse kasutajad on lepingu ja üldtingimustega tutvunud ja täidavad neid. Klient ja peakasutaja kohustuvad hoidma kasutaja andmed konfidentsiaalsena ning tagama, et kasutaja andmeid kasutavad ainult nende poolt volitatud isikud. Kui kliendi poolt volitatud teenuse kasutaja lekitab kasutaja andmeid, vastutab selle eest klient. Kahtlusel, et kasutaja andmed on sattunud volitamata isikute kasutusse, kohustuvad klient ja peakasutaja kasutaja andmed viivitamatult ära muutma. teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on põhjustatud kliendi poolt volitamata isikute poolt kasutaja andmete kasutamisest.

7.4. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral on kannatanud pool õigustatud nõudma lepingu rikkumisega temale tekitatud kahju hüvitamist.

 

Teenuse peatamine, lepingu lõpetamine

8.1. Teenuse korraliseks peatamiseks ühel või mitmel teenusega hõlmatud masinal esitab klient kirjaliku taotluse vähemalt kolm tööpäeva ette. Peatatud seadmetele peatatud aja vältel kuutasu ei kohaldata. Teenuse taasavamise teostab teenusepakkuja kliendi kirjalikku taasesitamist võimaldaval taotlusel kolme tööpäeva jooksul. Taasavamisel kohustub klient vajadusel tasuma teenuse taasavamisega seotud kõrvalkulud SIM kaardi vahetamise ja seadme hooldamise näol. Peatatud perioodil on seadme SIM kaart suletud ning peatatud perioodide osas andmeajalugu puudub. Rendiseadmetele korralist peatamist ei kohaldata. Taasavamisele järgnevat järgmist peatamist saab korrata ühe kuu möödudes taasavamise päevast.

8.2. Lepingu kliendipoolsel rikkumisel võib teenusepakkuja teenuse erakorraliselt peatada. See tähendab kliendi juurdepääsu blokeerimist teenusele koos kliendi masinate asukohainfo edastamise katkestamisega. Erakorraline peatamine ei lõpeta kliendi kohustust tasuda teenuse eest selle peatatud aja vältel.

8.3. Teenuse erakorralist peatamist rakendab teenusepakkuja kuni lepingu erakorralise lõpetamiseni, välja arvatud juhul, kui klient kõrvaldab varem teenuse peatamise aluseks olnud lepingu rikkumise ja taotleb teenuse taasavamist. Erakorralisele peatamisele järgneval taasavamisel on teenusepakkujal õigus nõuda täiendavat ühekordset tasu, mille suuruseks on teenuse ühe kuu maksumus.

8.4. Lepingu erakorralist lõpetamist rakendab teenusepakkuja juhul, kui klient ei kõrvalda lepingu rikkumist erakorralisele peatamisele järgneva kahe kuu jooksul.

8.5. Kliendil on õigus leping korraliselt igal ajal üles öelda, teatades sellest teenusepakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaks nädalat ette. Kui leping sisaldab seadme renti, siis on lõpetamiseks nõutav kolmekuuline etteteatamise aeg.

8.6. Teenusepakkujal on õigus leping korraliselt üles öelda teatades sellest kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette kuus kuud.

8.7. Lepingu lõppemine ei lõpeta rahaliste kohustuste, mis on tekkinud enne lepingu lõppemist, kehtivust. Nimetatud kohustused kehtivad kuni nõuetekohase täitmiseni.

 

Vastutus

9.1 Pool vastutab teisele poolele lepingu rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju eest. Kui lepingus sätestatud nõuete kliendipoolne rikkumine viib teenuse peatamise või lõpetamiseni teenusepakkuja poolt, siis ei käsitleta seda teenusepakkuja poolse lepingu rikkumisena.

9.2. Teenusepakkuja vastutab lepingu rikkumisega kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest.

9.3. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kaudsete kahjude eest ega ole kohustatud hüvitama kliendile saamata jäänud tulu, kolmandate isikute poolt tekitatud varalist kahju, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.

9.4. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse komponendiks oleva kaardirakenduse täpsuse ja ajakohasuse eest. Teenusepakkuja vahendab kolmandate isikute poolt pakutud kaardirakendusi ega anna mingeid kinnitusi nende lahenduste kvaliteedi kohta.

9.5. Kui klient viivitab maksekohustuse täitmisega enam kui 45 päeva, on teenusepakkujal õigus avaldada teave kliendi ja võlgnevuse suuruse kohta maksehäireregistri pidajatele ning teenusepakkuja ei vastuta selliste andmete avaldamisega kliendile põhjustatud mistahes kahjude eest.

9.6. Pool ei vastuta oma kohustuse mittetäitmise eest, kui ta tõendab, et selle tingis vääramatu jõud. Vääramatu jõud on poolest sõltumatu asjaolu, mis muudab lepingu täitmise võimatuks ning mida lepingut rikkunud pool ei saanud mõjutada ega ära hoida ning mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu ületaks. Muu hulgas loetakse vääramatuks jõuks häireid kolmandate isikute poolt opereeritavates sidevõrkudes, mille tagajärjel olid häiritud Teenuse osutamiseks vajalikud sideteenused.

 

Rendi tingimused

10.1. Rendile antav seade kuulub teenusepakkujale ning teenusepakkuja annab selle kliendile kasutamiseks tähtajatult või lepingus sätestatud perioodiks. Kliendil on õigus seadet kasutada üksnes teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmiseks.

10.2. Klient kohustub seadet hoidma ja kasutama heaperemehelikult.

10.3. Renditud seadmele kehtib garantii punktis 6 toodud tingimustel. Kui rendiperioodil ilmneb puudus põhjusel, mis punkti 6.3 kohaselt välistab garantiivastutuse teenusepakkuja poolt, kohustub teenusepakkuja seadme puuduse kõrvaldama ning klient kohustub hüvitama teenusepakkujale rikke kõrvaldamisega seondunud kulud.

10.4. Rendiperioodi lõppedes või lepingu lõpetamisel on klient kohustatud kooskõlastama teenusepakkujaga seadme demonteerimise ning võimaldama paigaldajale seadme demonteerimise enimalt 14 päeva jooksul peale lõpetamise tähtaega. Klient on teadlik, et tal puudub endal õigus seadme demonteerimiseks või selle tegevuse delegeerimiseks kolmandatele isikutele. Demonteerimine on kliendile tasuline teenus vastavalt teenusepakkuja veebilehel esitatud kehtivale hinnakirjale.

10.5. Teenusepakkujal on õigus jätkata kliendile teenusarvete esitamist, kui klient ei ole võimaldanud seadme demonteerimist. Teenusepakkujal on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi kolme viimase kuutasu ulatuses, kui klient demonteerib enda valduses oleva rendiseadme ise või lubab seda teha kolmandal osapoolel, kellel puuduvad selleks teenusepakkuja poolsed volitused. Kui klient on rikkunud lepingut viisil, mis välistab rendiseadme lepingukohase demonteerimise, on teenusepakkujal õigus esitada kliendile arve seadme väljaostmiseks lepingus sätestatud hinnas.

10.6. Juhul kui tagastatud seadmel tuvastatakse kliendi poolt põhjustatud vigastusi või kahjustusi, kohustub klient hüvitama teenusepakkujale seadme parandamise kulud või teenusepakkuja nõudmisel ostma seadme välja lepingus fikseeritud hinnaga.

10.7 Rendiseadme juhuslikul hävimisel või kahjustumisel kompenseerib klient seadme hinna teenusepakkujale lepingus fikseeritud väärtuses.

 

Lepingu ja üldtingimuste muutmine

11.1. Pooled võivad lepingut igal ajal muuta, sõlmides sellekohase kirjaliku kokkuleppe.

11.2. Teenusepakkujal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva.

11.3. Kui Klient ei ole üldtingimuste ühepoolse muutmisega nõus, võib ta pooltevahelise lepingu üldtingimuste muutmise tõttu üles öelda. Sellisest ülesütlemisest peab klient teatama teenusepakkujale kirjalikult 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates päevast, mil teenusepakkuja tegi üldtingimuste muutmise kliendile teatavaks.

11.4. Teenusepakkujal on õigus igal ajal muuta lepingus sätestatud teenuse hinda, teatades sellest kliendile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt üks kuu. Kui klient ei ole hinna ühepoolse muutmisega nõus, võib ta lepingu hinna muutmise tõttu üles öelda. Sellisest ülesütlemisest peab klient teatama teenusepakkujale kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates päevast, mil teenusepakkuja tegi hinna muutmise kliendile teatavaks.

 

Lõppsätted

12.1. Kõik teenusega seotud või selle aluseks olevad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad teenusepakkujale. Teenuse kasutamine ei anna kliendile mistahes õigusi teenusega seotud või selle aluseks olevale intellektuaalsele omandile. Kliendil on keelatud kopeerida, levitada, muuta või muul viisil kasutada teenuse veebiliidese materjale või nende osasid, välja arvatud teenuse osutamise käigus kuvatavad andmed, mida klient kasutab oma majandus- või kutsetegevuses.

12.2. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisega ei kaasne teisele poolele õiguslikke tagajärgi.

12.3. Pooled on kohustatud teatama teisele poolele 7 päeva jooksul lepingus esitatud andmete muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, samuti teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepingu täitmist.

12.4. Kõiki lepingu sätteid tõlgendatakse koosmõjus lepingu teiste punktidega lähtudes poolte tegelikust tahtest ja eesmärgist ning poolte vahel kehtivast praktikast. Kui mõni lepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks, siis jääb leping muus osas kehtivaks.

12.5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

12.6. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või konsensuse mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

 

Paigaldus- ja hooldustööde hinnakiri

GPS seadme paigaldus40€
GPS seade + 1 kütuseandur140€
GPS seade + 2 kütuseandurit170€
Tahhograafi ja/või CAN Bus ühendamine paigalduse käigus+20€
Bosch sireeni lisamine paigalduse käigus+25€
Sisendi/väljundi ühendamine paigalduse käigus+20€
RFID lugeja lisamine paigalduse käigus+20€
Tahhograafi ja/või CAN Bus ühendamine paigalduse järgselt35€
Bosch sireeni lisamine paigalduse järgselt40€
Sisendi/väljundi ühendamine paigalduse järgselt35€
RFID lugeja lisamine paigalduse järgselt35€
Kütuseanduri vahetus70€
GPS seadme demontaaz25€
Kütuseanduri/andurite demontaaz20€
Hooldustööd (toide, süüde, gps/gsm antenn, seadme vahetus vms.)35€
Muud hooldustööd/lisatööd (nt. paakide eemaldamine)/kalibreerimine40€/h
Väljakutsetasu kuni 25km kaugusele25€
Kilomeetritasu väljasõidul (kaugemale kui 25km)0.60€/km
Ootetund (töö viibimine tehnikust mitteolenevatel põhjustel)25€/h

*Töövälisel ajal töötamise koefitsient: 1.5

Hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks.

Võta ühendustUp