Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Våra kundberättelser

Av våra kundberättelser känner du kanske igen något problem som du själv har sökt en lösning till.

Se hur andra har löst ett liknande problem. Visst ska man hålla ett öga på sin egendom.

För att hålla fåglar borta använder vi på Tallinns flygplats gaskanoner, som styrs av en kartapp. Eftersom flygplatsområdet är stort och kanonerna står utplacerade över hela, fungerade den tidigare tillämpade radiostyrningen på grund av radiosignalernas begränsningar inte korrekt. Vi insåg att vi kunde använda vår GIS-kartlösning, där vi kan se gaskanonerna och skicka kommandon till dem, och hela förloppet kan åskådliggöras såväl för flygbolag som för de bevakningsföretag som för kontroll över flygplatser.

I Metrotecs lösning förses kanonerna med en enhet som tar emot kommandon via GSM-nätet och sörjer för att apparaterna kan fjärrstyras och fungera utan begränsningar över hela flygplatsområdet.

Metrotec har utvecklat en kartlösning åt oss, där vi ser kanonernas placering och verkansgrad och kan ge avfyrningskommandon oberoende av var vi själva befinner oss och via smarta enheter. Numera kan vi till och med sköta verksamheten snabbt från fälthållningsledarens bil.

Samarbetet med Metrotec gick bra, för de deltog aktivt. Vi är mycket nöjda med den speciallösning vi har utvecklat tillsammans, och den har fungerat stabilt i åratal. Lösningen vi beskriver härovan har vi även tagit i bruk vid Tartu flygplats. Förutom av våra anställda används gaskanoner för fågelbortskrämning där även av flygledarna i flygtornet hos luftfartsföretaget Lennuliiklusteeninduse AS.

Delad användning av bilar är en utmärkt möjlighet till optimering av ett företags fordonsflotta. Effekten är garanterad, oavsett om fordonsflottan består av 10 eller 100 enheter.

Målsättning: En av målsättningarna för Gotlands region är att höja dess ekologiska hållbarhet. I detta syfte inleddes en statlig upphandling för fjärrövervakning av kommunens 300 transportenheter och optimering av relaterade kostnader.

Lösning: Metrotecs lösning möjliggör att under bokningsperioden styra fordonets centrallås och larmsystem via en mobiltelefon. Användaren kan boka ett fordon för en viss period med hjälp av en smartphone eller dator. Den smarta extralösningen undviker trassel med överlämnande av nycklarna och håller hela processen synkroniserad och under kontroll.

Rapporten för bokningssystemet ger en bra översikt över utnyttjandet av gemensamma resurser.

För att fastställa den reella bränsleförbrukningen för lok från USA utrustades de 2004-2005 med GPS-baserad fjärrspårnings- och bränslemätningsutrustning. Tidigare hade man tillämpat förbrukningsnormer baserade på tidigare drift som inte var objektiva.

Målsättning: Kombinationen av ej ändamålsenlig bränsleförbrukning, teamets körskicklighet, renoveringar av infrastruktur och fartbegränsningar gjorde ofta att den genomsnittliga maximala bränsleförbrukningen varierade nästan dubbelt när olika lok eller perioder jämfördes: från 600 liter till 1100 liter per 100 km.

Lösning: För ett objektivt mätresultat behövde man först utesluta osäkerheten och övervakningslösningen fokuserade på identifiering av förluster. Systemet utarbetades så att ett larm aktiverades under lokets rörelse om bränsleförbrukningen överskred det maximala genomsnittsvärdet.

Resultat: Med hjälp av registrerade uppgifter från övervakningssystemet har man idag reducerat förbrukningsnormerna med flera gånger. Så uppnådde man år 2006 en bränslebesparing på 15% som motsvarade ca 10 miljoner estniska kronor.

Problem: Det största problemet var informationsbrist. Den ledde till problem med logistisk förvaltning av bilar och med lösning av tvister med både kunder och förare. Vi behövde effektivisera utnyttjandet av tidsresurser och medel på detta. Dessutom förekom det många olyckor och stölder under långa körningar som behövde förebyggas och lösas.

Lösning: Idag används Metrotecs enheter och programvara som huvudverktyg för logistikerna så att de kan sköta det dagliga arbetet på ett effektivare sätt och enkelt få fram information i efterhand det behövs.

Bilarna är försedda med nivårör och stöldskyddsanordningar. Vid ett nattligt ingrepp i bränsletanken sänds ett meddelande till både föraren och logistikern och ett lokalt larm varnar föraren om situationen.

Resultat: Man vet alltid var bilarna vid var tid befinner sig. Man behöver inte längre gissa på olika scenarier om föraren inte svarar i telefon utan all information och ömsesidig kommunikation finns alltid tillgängliga för båda parter. Detta är mycket viktigt vid långa transporter.

Systemet möjliggör att vid var tid se förarens körtid och kalkylera om fordonet hinner från punkt A fram till punkt B. Vid en olycka kan man se förarens körhastighet och om den var lämplig för de aktuella förhållandena för att undvika onödiga tvister.

Även om bränsletjuvar fortfarande är ett problem så har stulna volymer minskat betydligt tack vare larm och snabb respons från föraren. Tjuvar hinner inte längre tömma hela tanken vilket innebär avsevärt lägre oväntade kostnader för företaget.

Vid en tvist med en kund om tjänstens tidsåtgång och pris så kan man mata ut alla data ur Metrotecs system och reda ut situationen för båda parter. Det är jätteenkelt att ta reda på hur länge bilen vistades på plats och vad den gjorde där.

Systemet ger påminnelser om oljebyte och service vilket gör förarnas och logistikernas arbete betydligt lättare.

Problem: Reinpaul sysslar med bearbetning, transport och leverans av träflis. Detta innebär att olika maskiner – lastbilar, skåpbilar, frontlastare, grävmaskiner – ska dagligen samordnas och instrueras samtidigt. Fordonen transporterar flera laster per dag i olika områden och det är mycket viktigt att veta när man ska vara någonstans. Maskiner kör även ofta på småvägar vilket gör det ännu svårare att ge väganvisningar. Det fungerade inte effektivt per telefon.

Lösning: Metrotecs mekaniker kom till den lokala verkstaden och justerade alla nödvändiga enheter efter behov. I början rörde det sig om 10 enheter, idag redan 40.

Resultat: Kommunikation mellan såväl olika maskiner som maskiner och kontoret är flera gånger effektivare tack vare ömsesidig kommunikation. Alla vet var alla finns, instruktioner och koordinater kan sändas i realtid, dessutom kan instruktioner och koordinat tillhandahållas i realtid till flera olika maskiner.

En utbytbar baskarta möjliggör att även hitta fram till småskogar och byggnader som inte ligger nära vägar, sedan kan rätt koordinater sändas till alla på en gång med en knapptryckning.

Serviceintervallen för alla maskiner är kopplade till larm – varje gång någon maskin behöver service i den egna verkstaden eller hos tillverkarens ombud så får man ett meddelande i tid och viktiga underhållsåtgärder sköts korrekt.

Målsättningen var att förse ambulansbilar med fjärrspårningsenheten för att övervaka teamens arbete i realtid. Så får larmcentralen ett verktyg för att identifiera var teamen finns och deras arbetslägen (i beredskap, på väg till patienten, hos patienten, på väg till sjukhus, på sjukhuset, i service, i reserv), styra teamen snabbt och i efterhand utvärdera responsen till vårdärenden.

Vilka problem blev lösta?

Eftersom varje team såg var det befann sig i förhållande till andra så kunde man automatiskt synkronisera ankomsten av flera ambulansteam. Detta sparade värdefull tid i krissituationer.

Hur analyserades responsen? Responsen utgår från „ambulanskortet“ (ett dokument där hela responsen beskrivs) där tidpunkter för mottaget nödsamtal och anrop registreras automatiskt. Vidare var det viktigt att mäta den exakta responstiden och framkörningstiden. Dessa registrerades automatiskt med hjälp av GPS. Den precisa kontrollmekanismen disciplinerade personalen och responstider blev kortare.

Man körde på hög hastighet endast när det verkligen var nödvändigt. Så blev användningen av bilarna skonsammare vilket var en extra bonus. Kontroll av dagliga körningar gjorde att man inte längre förhastade sig, bränsleförbrukningen minskade, antalet olyckor pga onödigt höga hastigheter minskade och akutfordonens anseende förbättrades.

Mätning av responstider för anrop, visualisering av körningar, jämförelse av responstider med antalet och målpunkter för anrop möjliggjorde att utvärdera servicekapaciteten och fastställa om ett extra ambulansteam i något område var ekonomiskt befogat eller inte. Om du vill läsa mer, se gärna den tidigare analysen „Beläggning av ambulanser hos Jõgeva sjukhus och extrateamet i Tartu“ av ambulansläkaren Andras Laugamets.

Vid massidrottsevenemang, maratonlopp och rallytävlingar kör en del av medicinpersonalen motorcyklar, fyrhjulingar eller snöskotrar för bättre mobilitet. Dessa extrafordon är försedda med fjärrspårningsenheter och är också kopplade till larmcentralens positioneringssystem. Snabb styrning förutsätter att man vet vilka områden som är avspärrade, hur teamens rörelse synkroniseras och hur man löser situationer där en s k lokal ambulans inte kan komma fram till en eventuell patient pga tillfälliga avspärrningar i samband med evenemanget.

Andras Laugamets, utbildare och ambulansläkare

Mål: Olerex’ målsättning är att alltid sköta saker mer effektivt. För detta ändamål vill vi kartlägga, mäta och analysera aktiviteter som i framtiden kan användas för att förbättra företagets processer och utarbeta ett motiverande lönesystem.

Lösning: Vi har sedan länge övervakat fordonens läge på kartan och deras rörelse. Vi använder bränslegivare för att kontrollera bränsleförbrukningen och jämför den efter olika förare och deras fordon. Ömsesidig kommunikation möjliggör logistikern att sända arbetsorder till förare och förare ger logistikern återkoppling om uppfyllandet av order via samma kanal.

I samarbete med Metrotec analyserar vi ibland transportprocesser och diskussioner har visat nya möjligheter. Efter en viss provperiod började vi övervaka nedlastningspumpens arbete och öppet läge av släpets sidoluckor. Förare arbetar i skift och vid möjlighet används fordonen 24/7. Vi har installerat RFID-läsare i fordonen för att identifiera förare och fastställa deras arbetstider. Vi har kopplat Metrotecs system till vår egen affärsprogramvara.

Resultat: Fordonens arbete är samordnat, bränsleförbrukningen hålls under kontroll, det är enkelt och bekvämt att kontrollera nedlastning av flytande bränsle. Moderna elektroniska lösningar hjälper att spara tid.

Övervakning av öppnandet av luckor och mätning av nedlastningspumpens arbete bidrar till utvärdering av förarnas arbetseffektivitet. Data som erhålls möjliggör att jämföra föraren med genomsnittliga värden och belöna dem som arbetar snabbare. Stilleståndstider har minskat tack vare snabbare nedlastning vilket i sin tur har höjt transportkapaciteten.

Möjligheten att registrera sig med ett RFID-kort i början och slutet av arbetsdagen underlättar både löneberäkningen och personbaserad analys. Manuell inmatning av information har avvecklats, färre fel förekommer och siffrorna är mer precisa.

En viktig sak som underlättar arbetet är periodisk nedladdning av data från färddatorn. Tidigare var vi tvungna att göra detta på flera håll i Estland där bilarna för tillfället befann sig och aktiviteten behövde samordning; nu sköts det automatiskt av programvaran. En sak mindre att komma ihåg och tidsbesparing på ett besvärligt arbete.

Även gränssnittet till vår egen affärsprogramvara visade sig vara oerhört nyttigt. En betydligt större mängd av olika data kommer in automatiskt. Ingen besvärlig manuell dataöverföring mellan olika system, ingen risk för fel. Informationen finns tillgänglig i tid och möjliggör att fatta mer precisa beslut vilket i sin tur höjer hela företagets effektivitet.

GPS-fjärrspårning av Komatsu hyresmaskiner (schaktmaskiner, band- och hjulgrävmaskiner, mini- och mellanstora grävmaskiner, lastare-grävmaskiner, hjullastare) infördes både av säkerhetsskäl och för fjärravläsning av motortimmar.

„Visst ska man hålla ett öga på sin egendom. Att börja dagen med positionering av hyresmaskinerna är lika naturligt som en bulle till morgonkaffet. Det viktigaste är att se om alla maskiner är där de ska,“ säger försäljningschef Andrus Danilov och berättar om en händelse flera år sedan då han „… ringde upp Metrotec en måndagsmorgon och undrade hur det kom sig att en av mina anläggningsmaskiner var nånstans i mitten av Finland?!“ Datahistoriken visade att maskinen hade lastats på en lastbil strax efter att den hyrdes, körts till hamnen och transporterats ända till mellersta Finland. Genom ett snabbt och smart ingripande fick ägaren tillbaka den stulna maskinen.

Läs artikeln „GPS-enhet satte stopp på fuskstöld av hyrd lastare“

Vid längre hyresperioder faktureras användning av utrustningen månadsvis. Ofta betalas hyran för arbetsdagar enligt överenskommelse. Fjärrspårningssystemet räknar arbetstimmar och arbetsdagar. Enkelt och otvetydigt för både ägaren och hyraren. Dessutom kan antalet motortimmar användas för att planera tekniskt underhåll.

En viktig komponent i övervakningssystemets är startblockering och motoravstängning som kan aktiveras via webbgränssnittet. „… i flera fall har denna funktion fått folk att betala sina hyresfakturor. Ibland har hyraren ringt och begärt att en reparatör ska komma med detsamma när motorn inte längre går igång. Så har vi fått förklara att utrustningen i själva verket inte behöver att fixas,“ säger Andrus Danilov med ett småleende.

Andrus Danilov, försäljningschef för hyresmaskiner

Övervakning av anläggningsmaskiner med timpris kräver något annorlunda hantering jämfört med andra fordon.

Målsättning: Bestkop behövde en översikt över hur länge maskinerna vistades på byggplatsen, hur länge de körde dit och hur de snabbast skulle kunna hitta dit. Dessutom behövde man övervaka bränsleförbrukningen och stölder.

Lösning: Metrotec föreslog egenutvecklade nivårör som möjliggör att såväl få en översikt över bränsleförbrukningen vid uppdrag som ge larm vid betydlig bränsleförlust under en kort tid. Dessutom möjliggör F-Track ömsesidig kommunikation mellan föraren och kontoret så att föraren kan få väganvisningar till objektet i realtid.

Kontakta ossUp